Rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

Suomen Jahtiväline Oy
Pohjolankatu 30
87100
Kajaani
y: 2663328-7

2. Yhteyshenkilö

Esa Pääaho 044 777 1208

3. Rekisterin nimi

Jahtiväline asikasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Jahtvälineen asiakassuhteiden hoito ja asiakasyhteydenpito. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen ja Jahtivälineen markkinointiin ja yhteydenpitoon. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Jahtivalineelle. Tämä voi tapahtua sähköpostilla tai faxilla.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältönä on yksi tai useampi seuraavista tiedoista: Käyttäjän ilmoittama etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, lähiosoite ja käyttäjän mahdollisesti ilmoittamat puhelinnumerot sekä käyttäjän mahdollisesti ilmoittama yritys.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilön antamat tiedot verkkosivuilla käynnin yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalista aineistoa ei ole, vaan tiedot tallennetaan atk-järjestelmään. ATK:lle tallennettuihin tietoihin pääsevät järjestelmää hoitavat henkilöt, näiden lisäksi tarvittaessa myös tietojärjestelmien ylläpitäjät. Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan. Jos asiakas haluaa poistaa tietonsa, se käy ilmoittamalla siitä puhelimitse rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (kts. kohta 2).

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröityneellä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä . Tarkastuspyyntö osoitetaan rekisteristä vastaavalle henkilölle kohdassa 1. olevaan osoitteeseen.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Jokaisella rekisteröityneellä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti. Korjauspyynnöt osoitetaan rekisteristä vastaavalle henkilölle.

11. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. (Henkilötietolaki 30§)